VEDTÆGTER !!!

Her på siden kan man orientere sig om og læse vedtægterne for Den Selvejende Institution Solhjem. Vedtægterne blev vedtaget første gang på den stiftende generalforsamling 6. april 2013. Med nye vedtægtsændringer, er vedtægterne vedtaget på generalforsamling 24. marts 2018.

Vedtægter for
DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHJEM

1. NAVN
Institutionens navn er Den Selvejende Institution Solhjem og har hjemsted Møgelgårdvej 5 6893 Hemmet og er ejer af lejrstedet Solhjem beliggende på denne adresse.                                                                                 

2. FORMÅL
Institutionens opgave er at drive lejrstedet Solhjem som lejr og mødested til formål, der hviler på et kristent grundlag.
Det er med tanke på fritidsvirksomhed for børn og unge og som uddannelses- og mødested for ledere og medlemmer i ungdomsorganisationer samt lejr- og mødevirksomhed for lokalområdets borgere generelt.

3. STØTTEKREDS 
Støttekredsen er medlemmer af Evangelisk Luthersk Missionsforening i Skjern, Evangelisk Luthersk Missionsforening i Hemmet og personer med tilknytning til Indre Mission i Sdr. Vium og Hemmet. Støttekredsen vælger Solhjems bestyrelse. Medlemmer har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmer har heller ikke noget ansvar for institutionens forpligtelser.

4. DRIFTSGRUNDLAG
Institutionen drives på grundlag af:     
1. Lejeindtægter
2. Frivillige bidrag og lån
3. Tilskud fra fonde og lignende

5. GENERALFORSAMLING
Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, inden udgangen af april, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Drøftelse af institutionens drift og virke.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
7. Evt.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i kredsene i Skjern, Hemmet og Sdr. Vium, med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Efter lodtrækning afgår to medlemmer det første år efter den stiftende generalforsamling.  Suppleanter vælges for et år ad gangen, samtidig med det ordinære valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

6. BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.  Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og kan om nødvendigt ansætte personale. Personer, der har opgaver i forbindelse med lejrens drift, kan efter bestyrelsens ønske, deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Der udarbejdes protokol over bestyrelsens beslutninger. Institutionen tegnes af formand og kasserer i forening. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Vedtægtsændringer behandles på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal af de fremmødte. 

7. OPHØR
Salg og ophør: Til ophævelse af institutionen kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling. Efter indfrielse af alle forpligtelser, tilgår institutionens midler herefter med 2/3 til Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark og med 1/3 til Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark.

Vedtaget på generalforsamling d. 24 – 03 – 2018. 

© Den selvejende institution Solhjem   2013 - 2022

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk